Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Helius Beauty / Let it be Soundhealing 

 

 1. Algemeen 

 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de praktijk en een cliënt waarop Helius Beauty / Let it be Soundhealing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

 2. Inspanningen Helius Beauty / Let it be Soundhealing 

 Helius Beauty / Let it be Soundhealing  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Helius Beauty / Let it be Soundhealing zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

 

 3. Afspraken 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Helius Beauty / Let it be Soundhealing melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal 50% van de afgesproken behandelingskosten berekend worden aan de cliënt.  Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Helius Beauty / Let it be Soundhealing in overleg met de cliënt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of andere datum. Dit om te voorkomen dat volgende cliënt te lang moet wachten door de uitloop. Helius Beauty / Let it be Soundhealing moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de praktijk. 

 

 4. Betalingen 

 De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Helius Beauty / Let it be Soundhealing vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of betaling met bankkaart te voldoen. 

 

 5. Persoonsgegevens & privacy 

 De cliënt voorziet Helius Beauty / Let it be Soundhealing na afloop van de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Helius Beauty / Let it be Soundhealing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Helius Beauty / Let it be Soundhealing neemt de persoonlijke gegevens va de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Helius Beauty / Let it be Soundhealing behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming. Helius Beauty / Let it be Soundhealing zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

 

 6. Geheimhouding 

 Helius Beauty / Let it be Soundhealing is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Helius Beauty / Let it be Soundhealing verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

 7. Aansprakelijkheid 

 Helius Beauty / Let it be Soundhealing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Helius Beauty / Let it be Soundhealing is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Helius Beauty / Let it be Soundhealing is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 

 

 8. Garantie 

 Helius Beauty / Let it be Soundhealing geeft de cliënt geen garantie op de behandelingen / producten.

 

9. Beschadiging & diefstalHelius Beauty / Let it be Soundhealing heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Helius Beauty / Let it be Soundhealing meldt diefstal altijd bij de politie. 

 

 10. Klachten 

 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Helius Beauty / Let it be Soundhealing. Indien een klacht gegrond is, zal Helius Beauty / Let it be Soundhealing haar best doen om de cliënt tegemoet te komen. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen. Indien Helius Beauty / Let it be Soundhealing  en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever. 

 

 11. Behoorlijk gedrag 

 De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Helius Beauty / Let it be Soundhealing het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen. 

 

 12. Recht 

 Op elke overeenkomst tussen Helius Beauty / Let it be Soundhealing en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 

 

 Helius Beauty / Let it be Soundhealing te Hellevoetsluis KvK: 71964053